லாபரோஸ்கோபிக் சர்ஜன் in Bannerghatta Road

Matches Found: 1

Filter your search
Clear Filters
Show Doctors Near Me
Sort By:
Gender
Male (1)
Fees
-
Video Consult
false (1)
Hospital
Specialities
City

MBBS, MS, FICS

Consultant - General Surgery

General Surgeon, Laparoscopic Surgeon, Bariatric Surgeon

1 Award

19 Years of Practice

Credihealth - The Healthcare Answer
விரைவு இணைப்பு
பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்
தொடுவது
Credihealth பிரைவேட். லிமிடெட் - 463, உத்யோக் விஹார் கட்டம் வி, குர்கான், ஹரியானா - 122016
பதிப்புரிமை 2013-16 © Credi உடல்நலம் தனியார் லிமிடெட். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
Do you need a priority Appointment with
in Bannerghatta Road, Bangalore ?
Request Callback