அவசர டாக்டர் in Brigade Road

Matches Found: 1

Filter your search
Clear Filters
Show Doctors Near Me
Sort By:
Gender
Female (1)
Fees
-
Video Consult
false (1)
Hospital
Specialities
City

Dr. Mabel Vasnaik

MBBS, MD - Anesthesiology

Consultant - Accident and Emergency

CrediPlus
CrediPlus

Join crediplus membership today and earn Rs.100 cashback everytime you book and appointment

Emergency Doctor

8 Years of Practice

24x7 icon

Need help in choosing அவசர டாக்டர் in Bangalore?

The medical expert will guide you for all hospital needs

Book appointment
Book Appointment
Hospital blue icon
Manage in-hospital processes
Compare cost blue
Compare treatment cost
Ambulance
Connect with nearest ambulance provider
Credihealth - The Healthcare Answer
விரைவு இணைப்பு
பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்
தொடுவது
Credihealth பிரைவேட். லிமிடெட் - 463, உத்யோக் விஹார் கட்டம் வி, குர்கான், ஹரியானா - 122016
பதிப்புரிமை 2013-16 © Credi உடல்நலம் தனியார் லிமிடெட். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.