ஜெனரல் சர்ஜன் in Southern Avenue

Matches Found: 42

Filter your search
Clear Filters
Sort By:
Gender
Male (39)
Female (3)
Fees
-
Video Consult
false (42)
Hospital
Specialities
City

MBBS, MS - General Surgery, FRCS

Consultant - General Surgery

General Surgeon, Surgical Gastroenterologist

2 Awards

27 Years of Practice

MBBS, FRCS, FASI

Senior Consultant - Surgical Gastroenterology

General Surgeon, Surgical Gastroenterologist

29 Years of Practice

MBBS, MS, FRCS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

20 Years of Practice

MBBS, MS - General Surgery

Consultant - General Surgery

General Surgeon, Surgical Gastroenterologist

22 Years of Practice

MBBS, MS - General Surgery, FICS

Consultant - General Surgery

General Surgeon, Laparoscopic Surgeon

23 Years of Practice

MBBS, FRCS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

15 Years of Practice

MBBS, MS, PAIS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

17 Years of Practice

MBBS, MS, FRCS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

18 Years of Practice

MBBS, MD, FRCS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

12 Years of Practice

MBBS, DNB (General Surgery)

Consultant - General Surgery

General Surgeon

13 Years of Practice

MBBS, MS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

12 Years of Practice

MBBS, MS (General Surgery)

Consultant - General Surgery

General Surgeon

12 Years of Practice

MBBS, DNB, FRCS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

12 Years of Practice

MBBS, MS - General Surgery, DNB - Gastroenterology

Consultant - General Surgery

General Surgeon, Bariatric Surgeon

1 Award

23 Years of Practice

MBBS, MS - General Surgery

Consultant - General Surgery

General Surgeon

5 Years of Practice

MBBS, MS - General Surgery, FICS

Consultant - Laparoscopic Surgery

General Surgeon, Laparoscopic Surgeon

20 Years of Practice

MBBS, MS, FRCS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

13 Years of Practice

MBBS, MS, FRCS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

5 Years of Practice

MBBS, MS - General Surgery, Diploma in Advance Laproscopy

Consultant - General Surgery

General Surgeon

12 Years of Practice

MBBS, MS

Consultant - General Surgery

General Surgeon

12 Years of Practice

Credihealth - The Healthcare Answer
விரைவு இணைப்பு
பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்
தொடுவது
Credihealth பிரைவேட். லிமிடெட் - 463, உத்யோக் விஹார் கட்டம் வி, குர்கான், ஹரியானா - 122016
பதிப்புரிமை 2013-16 © Credi உடல்நலம் தனியார் லிமிடெட். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
Do you need a priority Appointment with
in Southern Avenue, Kolkata ?
Request Callback