கார்டியாக் சர்ஜன் in Mohali

Matches Found: 5

Filter your search
Clear Filters
Show Doctors Near Me
Sort By:
Gender
Male (5)
Fees
-
Video Consult
false (5)
Specialities
City

Dr. TS Mahant

MBBS, MS - General Surgery , MCh - Cardiothoracic and Vascular Surgery

Executive Director - Cardiothoracic and Vascular Surgery

Cardiac Surgeon

37 Years of Practice

Dr. Ambuj Choudhary

MBBS, MS - Genral Surgery, MCh - Cardiothoracic and Vascular Surgery

Additional Director - Cardiothoracic and Vascular Surgery

Cardiac Surgeon

22 Years of Practice

Dr. Shashi Jindal

MBBS, MS, MCh - Cardio Thoracic Surgery

Senior Consultant – Cardiovascular and Thoracic Surgery

Cardiac Surgeon

24 Years of Practice

Dr. Shivpreet Singh Samra

MBBS, MS - General Surgery, MCh - Thoracic Surgery

Senior Consultant and MD - Cardiothoracic Surgery

Cardiac Surgeon

18 Years of Practice

Dr. Sandeep S Tirkey

MBBS, MS - Surgery, MCh - Cardiothoracic and Vascular Surgery

Consultant - Cardiothoracic Surgery

Cardiac Surgeon

11 Years of Practice

24x7 icon

Need help in choosing கார்டியாக் சர்ஜன் in Mohali?

The medical expert will guide you for all hospital needs

Book appointment
Book Appointment
Hospital blue icon
Manage in-hospital processes
Compare cost blue
Compare treatment cost
Ambulance
Connect with nearest ambulance provider
Credihealth - The Healthcare Answer
விரைவு இணைப்பு
பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்
தொடுவது
Credihealth பிரைவேட். லிமிடெட் - 463, உத்யோக் விஹார் கட்டம் வி, குர்கான், ஹரியானா - 122016
பதிப்புரிமை 2013-16 © Credi உடல்நலம் தனியார் லிமிடெட். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.