Phoenix Hospital, Prayagraj, Kanpur

Phoenix Hospital, Prayagraj, Kanpur

49/16 A, Jawaharlal Nehru Road, Tagore Town, Allahabad, Kanpur, Uttar Pradesh, 211002, India

Navigation View Direction
Phoenix Hospital, Prayagraj, Uttar Pradesh.

MBBS, MS - General Surgery, MCh - Neurosurgery

Senior Consultant - Neurosurgery

31 Years Of Experience,

Neurosurgery

Phoenix Hospital, Kanpur

MBBS, DM - Gastroenterology

Consultant - Gastroenterology

28 Years Of Experience,

Gastroenterology

Phoenix Hospital, Kanpur

MBBS, MS - General Surgery, MCh

Consultant - Urology

26 Years Of Experience,

Urology

Phoenix Hospital, Kanpur

MBBS, MD - Internal Medicine, DNB

Senior Consultant - Nephrology

23 Years Of Experience,

Nephrology

Phoenix Hospital, Kanpur

MBBS, MD - Internal Medicine

Senior Consultant - Pain Management

23 Years Of Experience,

Pain Management

Phoenix Hospital, Kanpur

MBBS, MS - General Surgery, Fellowship - Minimal Surgery

Consultant - Surgical Gastroenterology

22 Years Of Experience,

Surgical Gastroenterology

Phoenix Hospital, Kanpur

MBBS, Diploma - Gynecology and Obstetrics, Diploma - Gynecology and Obstetrics

Associate Director and Senior Consultant - Obstetrics and Gynecology

19 Years Of Experience,

Obstetrics and Gynaecology

Phoenix Hospital, Kanpur

MBBS, Diploma - Gynecology and Obstetrics, Fellowship

Associate Director and Senior Consultant - Obstetrics and Gynecology

19 Years Of Experience,

Obstetrics and Gynaecology

Phoenix Hospital, Kanpur

MBBS, MS - General Surgery, MCh - Pediatric Surgery

Director and Senior Consultant - Pediatric Surgery

18 Years Of Experience, 1 Awards

Pediatric Surgery

Phoenix Hospital, Kanpur

MBBS, MS - General Surgery

Consultant - Obstetrics and Gynecology

10 Years Of Experience,

Obstetrics and Gynaecology

Phoenix Hospital, Kanpur

Home
Hospital
Kanpur
Phoenix Hospital, Prayagraj, Kanpur